Soundtrackcity
Search
Close this search box.

Sounding South, call for sound artists

Sounding South, call voor geluidskunstenaars

Begin 2023 deed Soundtrackcity een oproep aan geluidskunstenaars om voor Urban Sound Lab Archive een geluidswerk te maken over, geïnspireerd door, of gesitueerd in Amsterdam Zuid. In het najaar 2023 worden de resultaten gepresenteerd bij Zone2Source in het Amstelpark.

Urban Sound Lab archive

Voor Urban Sound Lab hebben we een digitaal geluidsarchief ontwikkeld waaraan iedereen kan bijdragen door eigen geluidsopnames te uploaden. Gebruikers van het archief kunnen de betekenis van hun bijdrage beschrijven en wat ze voelen als ze ernaar luisteren. Het Urban Sound Lab archive is een levend archief dat voortdurend wordt uitgebreid. Het doel is om mensen aan te zetten tot verbinding en interactie met hun directe leefomgeving en om meer bewustzijn te genereren voor het belang van de auditieve kwaliteiten van de stad. Het Urban Sound Lab Archive functioneert daarnaast als een digitale ontmoetingsplaats waar mensen hun auditieve ervaringen kunnen delen met andere Amsterdammers.

Meerstemmige collectie

De afgelopen jaren hebben veel bewoners uit Zuid meegewerkt aan de opbouw van het archief en hun auditieve ervaringen in kaart gebracht en gedeeld. Het resultaat is een groeiende meerstemmige en diverse collectie. Bekijk de kaart en luister naar wat mensen hebben geüpload: https://archive.urbansoundlab.nl

Call Sounding South

We hebben het digitale archief nu ook opengesteld voor persoonlijke artistieke projecten. Met de open call Sounding South (inmiddels gesloten) hebben we geluidskunstenaars uitgenodigd om een artistieke bijdrage te leveren aan het archief. Het werk kan een performance, een site-specific werk, een geluidsopname of een mengvorm zijn. Zolang het resultaat maar hoorbaar is, een directe relatie heeft met de openbare ruimte in (buurten in) Amsterdam Zuid en geüpload kan worden naar het archief.

De resultaten worden in het najaar 2023 gepresenteerd bij Zone2Source in het Amstelpark.

Zone2Source

Zone2Source is een presentatieruimte voor kunst, natuur & technologie. Zone2Source gebruikt het Amstelpark als living lab. Het biedt kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers een platform voor artistiek cross-disciplinair experiment en verdiepend (ArtScience) onderzoek naar de interactie tussen kunst, het park en het publiek.

Sounding South, call for sound artists

In early 2023, Soundtrackcity issued a call for sound artists to create a sound art work for Urban Sound Lab Archive about, inspired by, or situated in Amsterdam South. The results will be presented at Zone2Source in Amstelpark in autumn 2023.

Urban Sound Lab archive

For Urban Sound Lab, we developed a digital sound archive to which anyone can contribute by uploading their own sound recordings. Users of the archive can describe the meaning of their contribution and what they feel when listening to it. The Urban Sound Lab archive is a living archive that is constantly being expanded. Our aim is to encourage people to connect and interact with their immediate environment and to generate greater awareness of the importance of the city’s aural qualities. The Urban Sound Lab Archive also functions as a digital meeting place where people can share their aural experiences with other Amsterdam residents.

Multivocal collection

Over the past few years, many residents from Zuid have helped build the archive, mapping and sharing their auditory experiences. The result is a growing multi-voiced and diverse collection. View the map and listen to what people have uploaded:https://archive.urbansoundlab.nl

Call Sounding South

We have now opened up the digital archive to personal artistic projects. With the call Sounding South (now closed), we invited sound artists to make an artistic contribution to the archive. The work can be a performance, a site-specific work, a sound recording or a hybrid. As long as the result is audible, has a direct relationship with public space in (neighbourhoods in) Amsterdam Zuid and can be uploaded to the archive.

The results will be presented at Zone2Source in Amstelpark in autumn 2023.

Zone2Source

Zone2Source is a presentation space for art, nature & technology. Zone2Source uses the Amstelpark as a living lab. It offers artists, designers and scientists a platform for artistic cross-disciplinary experimentation and in-depth (ArtScience) research into the interaction between art, the park and the public.

Meer nieuws